Privacy statement

 

De Samenwerkende PDS-therapeuten hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met door u aangeleverde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Samenwerkende PDS-therapeuten houden zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen uw uitdrukkelijke toestemming bij het invullen van het contactformulier en voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en ze
  respecteren.

Als Samenwerkende PDS-therapeuten zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van belanghebbenden

Persoonsgegevens van belanghebbenden worden door Samenwerkende PDS-therapeuten verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden, meer in het bijzonder contact op kunnen nemen met belanghebbende die
  daarom zelf verzoekt

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het ingevulde contactformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen de Samenwerkende PDS-therapeuten de volgende
persoonsgegevens:

 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Samenwerkende PDS-therapeuten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van drie maanden.

Verstrekking aan derden en binnen de EU

Wij verstrekken geen gegevens aan derden en derhalve ook niet aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar).

Bewaartermijn

De Samenwerkende PDS-therapeuten bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens de Samenwerkende PDS-therapeuten van uw gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke we van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft
u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. We kunnen vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde
verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Samenwerkende PDS-therapeuten

info@pds-therapeuten.nl

Copyright 2024 De Samenwerkende PDS-therapeuten
Ontwikkeld door Convident